To pa je novinarska poezija: Cerar z Mojco srečen, a ne plehko in evforično

Ljubljana, 16.07.2017 06:00
"Ustavni pravnik je šel v politiko, ker verjame, da Slovenci zmoremo še bolje. Na udarce se še vedno privaja, kot pravi, ga najbolj bolijo in skelijo laži, ki prizadenejo tudi njegove bližnje. A bo kljub prepihom na neizprosni politični sceni vztrajal. Ker želi utirati pot plemenitejši politiki.
O svoji Mojci (Stropnik, najnovejši zasebni spremljevalki; op. u.) govori mehko, tankočutno. Za njegovim sicer nekoliko pritajenim nasmehom je slutiti tisto radost.
... Da je z Mojco srečen, ne skriva. A ne plehko in evforično, njegova sreča diha umirjeno in sproščeno. Pravni filozof, ki verjame, da v življenju ni naključij.
(vir: revija Obrazi)"
(Tako je novinarka Barbara Furman spesnila uvod v daljši intervju z Mirom Cerarjem, predsednikom vlade in SMC - za revijo Obrazi.)
Komentarji
Prijava
Za komentiranje morate biti prijavljeni
Opozorilo: uredništvo spletnega portala Pozareport.si bo po svoji presoji sporne komentarje izbrisalo in po potrebi posameznim avtorjem odvzelo možnost pisanja. Opozarjamo tudi, da je po Kazenskem zakoniku vsak posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja, nestrpnosti in grožnje zoper življenje ali telo druge osebe.

captcha

 • Obrazi=VEČER=FORUM 21=MURGL SRBO KOMUNISTIŠE JUGA
 • 17.07.2017 12:41:03
Najprej pohvala vsem, ki so končno uspeli objaviti prispevke
o MU R GL JU G0 K0 MU NI STIČ NIH pre$$titutih,
brez da jim podtaknili pridevnik slo.
Tako je tudi prav, kajti na samoimenovanih WATCHD0GIH oz. ""vojakih R€ V0 LU CI JE"" oz.
"""JU G0 K0 MU NI STIČ NIH družbenopolitičnih delavcih""" ni česarkoli slo.
.
Sedaj moramo ponatranjiti še drugi del DEJSTVA, in sicer, da pre$$tituti NISO novinarji.
.
Ali pravimo Đeku Razparaću kirurg?
So morda rejpfjuđi mu$lićkultiji kirurgi, ker režejo ljudi po dolgem in počez?
Pravimo morda čistilki na kirurgiji kirurginja?
.
Kot se gotovo strinjamo, je odgovor na ta vprašanja "NE".
.
V primeru MU R GL JU G0 K0 MU NI STIČNIH mekanocurnih pu$$ićev in pre$$titutk govorimo seveda o
celo SAMOIMENOVANIH WAT CH D0 GIH,*
torej o
MU R G L SR B0 JU G0 K0 MU NI ST IČNIH družbenopolitičnih delavcih**, p$ih čuvajih tekovina JU G0 K0 MU NI STIČNE R€ V0 LUCIJE,
torej čuvaji ZL0 ČIN SKIH pridobitev,
kot uči tavjariš $taLJin:
""Resnico čuvajo bataljoni laži!""
----
* - WATCHD0G je samooznaka, je SAMOIMENOVANJE MUR G L SR BO JU G0 K0 MU NI ST IČNIH družbenopolitičnih delavcev;
** - pojem """DRUŽB€N0P0LITIČNI D€LAV€C pa je uradna MUR G L SR BO JU G0 K0 MU NI ST IČNA oznaka za nepismene pisune,
svojčas v glavnem KUM R0 VAČKE i MU R GA LJ SKE šnelkursađje,
danes pa premorejo v svojih vrstah celo nekaj fejk-diplomantov, tatinih sinćeta,
ritard deteta kao-vojnih lica nje sa kupljenim diplomama nje,
ki jih C€NT RAL NI _K0 MI T€ nastopi po medijih, ki so v lasti MUR G L K0 MU NI ST IČ N€ PA RT I JE JUG 0 SLA VI JE,***
medtem pa jim tovariš predsednik predsedstva C€NT RAL NEGA K0 MI T€ JA K0 MU NI ST IČN€ PA RT I J€ JUG 0 SLA VI JE,
ki je de iure in de facto tudi zamrznjeni PREDSEDNIK formalno-pravne naslednice
K0 MU NI ST IČN€ PA RT I J€ JUG 0 SLA VI JE v Sloveniji, torej
zamrznjeni predsednik __S__D-ja,
torej tovariš MILANć€ KŰćANć€ jim pravi V0JAKI R€ V0 LUCIJE:

"Družbenopolitični delavec je namreč vojak r€ vol uci je."
----------
*** -
MU R G L SR BO JU G0 K0 MU NI ST IČNO rumeno-roza glasilo "0BRAZI" je v lasti, razumemo, V LASTI,
v lasti F0RUMA21 in ostalih JU G0 K0 MU NI STIČ NIH oddelkov oziroma njegovih ZAR€S=LĐS=P0ZI TI VNO SR B SKIH=S_M_C slamnatih nabiralniko v Sloveniji
((((D€L0 DN€VNIK N€D€LJ$KI V€č€R ... MŁADINA jane obrazi lejdi sjuzi ...
gorenjski prekmurski dolenjski primorske novice glasovi listi ...
ZARE$—SĐ—svet24 ...
vse to je V LASTI F0RUMA21,
je torej V LASTI K0MI PA RT IJE JU G0 SLA VIJE v Sloveniji,
"T€lemach" je V LASTI taiste K0MI PA RT IJE JU G0 SLA VIJE —v Srbiji nje—
poop-kanalizacija je v lasti "oaznega nabiralnika" K0 MI NT ERNE ...,
jo pa ravnokar prepisujejo na T€L€mach nje),
—$afti slamnati nabiralnik v ITA, žurnal24 v Avstriji ... vse to je V LASTI UDB€=
=
UDB-@ = Uprava državne bezbednosti Jugoslavije = K G B — kamitet gosudarstvenoj bezopasnosti.
...
Tavjariš MILANć€ KŰćanć€ je mimogrede tudi PREDSEDNIK F0RUMA21,
medtem ko je recimo najljepš $€R€0RSKO govno na svet uradno soustanovitelj nje.
.
V medijih v lasti MU RG L JU G0 PAR TI JE ni tudi enega samega novinarja, ampak so samo in le WATCHD0GIćI (ĐEKI razparaći, mjusićkulti stroka klavskih znanosti in čistilke),
če si pomagamo z zgornjo prispodobo, ni kirurgov, beri NI NOVINARJEV.
.
Pojem N0VINAR je najprej oznaka za poklic, nato pa še oznaka za neko točno določeno formalno izobrazbo.
Ljudi (in predvsem Zl0 ČIN SKE kreature) spoznavamo po njihovih delih in jih po njih tudi v glavnem imenujemo
(vsaj Slovenci to počnemo od pamtiveka: Bobu pač rečemo bob).
Kdor laže, je lažnivec, kdor ropa, ropar, kdor mori, morilec itd.
Kdor laja na ljudi, bevska, kozla, maha z repkom svoji MU R GL SR B SKI JU G0 K0 MU NI STI ČNI gazdi,
laže, kot pes teče ...
in se povrh vsega še SAM POIMENUJE "WATCHD0G" ((podeljujejo si tudi enako imenovano nagrado))
mu pravimo kako?
Sledimo?
Tavjariši mekanocurni MUR G L SR BO JU G0 K0 MU NI ST IČNI pussiji NISO N0VINARJI,
ampak so
SAMOIMENOVANI WATćD0GIćI, po MUR G L SR BO JU G0 K0 MU NI ST IČNI razvrstitvi del in nalog pa so imenovani
""družbenopolitični delavci K0 MU NI STIČNE JU G0 SLA VIJE",
njihov nadrejeni pa jim ljubkovalno pravi: """vojaki R€ V0 LU CI JE"""
----
Do imena novinar je upravičen tisti, ki opravlja delo novinarja - po delih jih spoznavamo.
.
To delo predvideva in zahteva dosledno spoštovanje NOVINARSKEGA KODEKSA.
Govorimo o "SPJ Code of Ethics" — gre za kodeks mednarodnega združenja N0 Vi NAR JEV,
kar je kot nalašč za K0 MI IN TER NA CI ONA L C€ oz. MU R GL SR BO WATCH D0GIć€,
vendar pa je ta kodeks v nasprotju s K0 MU NI STIČ N0 bitjo,
ki je LAŽ — "Laž je nesmrtna duša K0 MIN TER N€ oz. MUR GL SR B0 JU G0 K0 MU NI Z MA".
Zato so si PU D LI C€ v od K0 MU NI STIČN€ JU G0 SLA VIJE okupirani Sloveniji poleg SPJ-kodeksa omislile še svojega,
malce prirejenega posebnim potrebam nepismenih ZV0 D NIK 0V in njihovih pre$$titutk iz F0RUMA___5 -7 -1 & tavarjiši.
Toda tudi po tej različici MU R GL $R B0 JU G0 K0 MU NI STIČNI ""dr už beno poli tič ni delavci"" ne izpolnjujejo kriterijev za oznako novinar,
pač pa znova le za oznako "DRUŽBEN0-P0LITIČNI D€LAV€C" M UR GL SR B0 KAV JAR Ži D0 $0 CIA LIST I Č N0 K0 MU NI STIČNE JU G0 SLA VIJE,
saj te kreature oblajajo in obgrizejo vsakega, ki podvomi v MU RG L JU G0 K0 MU NI $ TIČNO troedinost: TiT0———PAR TI JA———JU G0 SLA VI JA.
Nekaj točk iz prirejenega kodeksa:
"Kodeks vsebuje etične standarde kot usmeritve in ZAVEZO za delo novinarjev in drugih ustvarjalcev vsebin,
ki so objavljene v slovenskih medijih, ne glede na oblike njihovega razširjanja."
Razumemo,
usmeritve in ZA VE ZO za delo novinarjev.
Pomagajte si znova s podobami:
tudi čistilka dela v kirurgiji, a zato še ni kirurginja,
tudi "kulturno napredno bogati" mu$lićkultiji režejo ljudi, a zato še niso kirurgi.

"Novinarsko delo:
- novi na r mora preverjati točnost zbranih informacij ...
- nov in ar se mora izogibati nekorektnemu, osebno žaljivemu predstavljanju podatkov in dejstev
- no vina r mora pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo
- nov-inar ne sme zamolčati informacij, ključnih za razumevanje obravnavane teme
- montaža, napovedi, naslovi in podnapisi ne smejo potvarjati vsebine
- novinar je dolžan ločiti informacijo od komentarja. Razlika med poročilom o dejstvih in komentarjem mora biti dovolj razvidna
itd.
Ker družbenopolitični delavci F0RUMA21 + 5 7 1 & tavariši ne izpolnjujejo ZAVEZ novinarskega kodeksa,
pravzaprav niti ene same samcate zaveze,
seveda NISO UPRAVIČENI do IMENOVANJA novinar,
kakor tudi čistilka v kirurgiji ni upravičena do imenovanja kirurginja,
pač pa so upravičeni do svojega imenovanja, to je uradni JU G0 K0 MU NI STIČ NI naziv
za tovrstne delavce:
"DRUŽB€NOP0LITIČNI D€LAV€C" K0 MU NIS TIČ NE JU G0 SL AVI JE.
Ti LUM P€N PR0 LE T€RI opravljajo dela in naloge,
ki so diametralno nasprotje novinarskega poklica in novinarske zaveze k temu poklicu
("Zasledovanje Resnice in njeno objavljanje ..."),

zato M O R A M O ljudje

ob takih MU R GL SR B0 pu$$ijih obvezno zapisati, da gre za:
— tako imenovane MU R GL JU G0 K0 MI DN$-jiće,
— t. i. JU G0 K0 MU NI STič NE "novinarčiće" (obvezno vsaj navednice)
— psevdoN0VINARJ€ MU R GL JU GO SLA VI JE
— kvaziN0VI-NAR J€ K0 MU NI STIČNE M UR GL SR BI JE
— KA0novi—NAR J€ nje itd.,
če jih že nočemo imenovati z njihovim uradnim nazivom "DR UŽ BENO PO LITI Č NI DELA VEC K0 MI JU G0S LAV IJE",
ali pa z nazivom "vojaki R€ V0 LUCIJE", kot jih imenuje njihov "večni veliki vodja" tavarjiš MIŁAN怗KŰćANć€,
ali pa "WATCHD0GI", kot si zares pomenljivo ti p$ički sami pravijo,
medtem ko lajajo na ljudi in z repkom mahajo gazdi.
Lajajo na vse, kar je slovenskega
(pravo, pravičnost, resničnost, domoljubnost, svoboda,
skratka na vse, kar predstavlja Človeka in "kulturo življenja" —
mahajo pa z repkom vsemu,
kar predstavlja MUR GL SR B0 JU G0 K0 MU NI STIČN0 ""KULT-UR0 $MRTI"" in njene
"maske demokracije":
$__M___C $РЀ_$u$ __Z_Ł___ ZæAB/Z$LĐ P$ IĐ$ TR$ Verniki v Š0LT€$A LĐ$ ...
.
.
»Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
.
.
.
Prej ali slej boste ljudje morali ločiti zrno od pleve. Zrna so zrna, pleve so pleve.
.
»Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«
 • cox
 • 16.07.2017 11:29:22
Omenjeni novinarski članek prikazuje prostituiranje modernega časa. Furmanova bi ga potegnila tudi Zemljariču, če bi ji to prineslo napredovanje v službi. Sicer pa je v komunistični deželi malo tistih junakov, ki gredo, čeprav le s svinčnikom, proti vladajoči mafiji. Ti v novinarstvu totalitarnega režima le po čudežu ostanejo ,, živi,,. Ampak, Barbi se hitro uči in si ne bo pljunila v skledo iz katere zoba drobtinice, ki padejo z bogato obložene mize udbo-mafije.
 • krulčan
 • 16.07.2017 10:28:34
Na FSPN učijo, da mora novinar popisovati vodilne partijce kot človeška bitja, ki so iz drugačnega testa. Posebno predsedniki države, vlade, parlamenta so nesmrtni, so skorajda nadčloveška bitja. Učijo, da so nam vzor novinarji, ki so delovali za časa tita in po njem. Tako kvalitetno morajo poročati in pisati novinarji, kakor so poročali in pisali tedaj. Zlasti pa pisati tako, kakor so pisali o titu in Kardelju, o dveh največjih sinovih jugoslovanskih narodov.
Na koncu pa predavatelji na FSPN dodajo, da je opozicija nepotrebna, da morajo v člankih po njej pljuvati in se odkrito sovražno obnašati do nje, saj bodo avantgardne sile v dogledni bodočnosti opozicijo izrinile s prizorišča. In potem malo tišje dodajo, da se dobro ve, kje je opozicija končala, ko je heroj jugoslovanskih narodov z modrostjo zavladal v Jugoslaviji in osrečeval svoje narode. In potem še tišje dodajo, da moramo stremeti zatem, da opozicija tudi danes konča tako. Zgled naj jim bo trenutni predsednik državnega zbora.
 • mr
 • 16.07.2017 09:48:43
Ma, tut jaz se sprašujem, na kaj LE, se limajo te cmerotove frače? Kdo ve?
 • krucefiks
 • 16.07.2017 09:29:19
Mene pa sicer bolj zanima, ali se ženske lepijo na našega premiera zaradi njegove možatosti ali zaradi funkcije, na katero so ga pomotoma postavili.
 • tr
 • 16.07.2017 09:27:04
Klasičen primer "novinarskega" lezenja v rit, rdeči mediji ne morejo iz svoje kože... ko tole bereš, ti gre laho samo na bruhanje... in se vprašaš, če je pisunka zraven tudi novinarski orgazem doživela? In ni samo Cerar in cela leva klika katastrofa, še večja je, da sos e mediji tako uslužno prodali. Dolgo so skrivali, zdaj ne morejo niti nočejo več.
 • Mefisto
 • 16.07.2017 09:25:50
Zame je pomembno le to, da je naš ljubljeni premier našel neskaljeno srečo ob poltretji prvi dami v tem mandatu.
Če je že obupno slab premier, je pa očitno dober ljubimec, kar tudi šteje.
 • macek
 • 16.07.2017 08:05:56
Sem že napisal večkrat in spet ponavljam. Ta majmun in njemu podobni ne bodo večno varovane osebnosti in uživali imunitet. Naj se malo vprašajo po zdravju.
 • cox
 • 16.07.2017 08:05:46
Tragedija države in usode naroda je ravno tem, da cmerar kot eminentni pravnik, doktor prava, deluje na temeljih kriminala, prevar in laži. S takšnimi ljudmi, kriminalci, prevaranti in brezvezniki, ki zase mislijo, da so doktorji znanosti, se sin udbotođilke tudi obdaja...Če vse to odmislimo, je cmerar jecljač, počasnež, človek, ki spi z odprtimi očmi. Zanj bi dan moral trajati 48 ur, da bi opravil vse tisto, kar ljudje postorijo dvakrat hitreje... Vsekakor je njegov največji uspeh v iztekajočem mandatu ta, da mu zadnja partnerka še ni ušla. Zato evforije ni, ker se vedno lahko zalomi preko noči. Strah v kosteh in podzavesti je stano prisoten. Strah, da bo spet ostal sam med strici, ki bodo tudi enkrat odšli... Naključij v življenju res ni. Rodil se je z zlato žlico v ustih. Zato še vedno jeclja in nerazumljivo momlja. Mojca je preprosta punca. Zdi se mi, da bo trpela in potrpela.
 • goliotok
 • 16.07.2017 07:52:07
Eminentni pravnik je kompletno, na celi crti izgubil eminentnost in postal hlapec kraja, kjer domuje, torej Murgel.
1 2
Kaj zanimivega zdaj berejo drugi